Przykładowa strona

Przykładowa strona

Polityka Prywatności – Alfa i Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Ochrona danych osobowych stanowi dla Alfa i Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu Internetowego www.aio.com.pl i sklep.aio.com.pl jest Firma Alfa i Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55C. NIP: 693-000-71-75, Regon: 390028230, KRS 0000763920 – zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem stron www.aio.com.pl i sklep.aio.com.pl.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Użytkownika stron internetowych, zalogowanego lub niezalogowanego do sklepu aio lub osoby która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną) są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej lub utrudniającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Administrator, Serwis, Usługa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminach poszczególnych usług lub niniejszej polityce prywatności. Wszystkie te dokumenty są dostępne na stronach www.aio.com.pl i sklep.aio.com.pl.
 6. Możliwe jest odwiedzanie stron internetowych serwisu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne tylko w celu zamówienia produktów lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane.

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  a. wysyłka zamówionych artykułów,
  b. umożliwienie korzystania z serwisu sklep.aio.com.pl, w tym umożliwienie składania zamówień przez zarejestrowane w sklepie osoby,
  c. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  a. sklep.aio.com.pl: nazwę użytkownika (dowolnie obraną w razie braku obrania początkowa nazwa adresu email), adres e-mail, hasło do konta, adres IP,
  b. newsletter i informacja handlowa: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 2 niniejszego jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi w ramach sklepu internetowego.
 4. Zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie każdej z usług oraz każdorazowo przed pierwszym wyrażeniem zgody na wysyłkę informacji.
 5. Odbiorca danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz jeśli to konieczne podmioty przetwarzające na podstawie umowy
  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez
  nich zleceń dla Administratora.

§3 DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
  a. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  b. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  c. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.
 3. Poziom zbierania informacji wskazanych powyżej jest minimalny dla prawidłowego działania serwisów, użytkownik może zwiększyć ilość zbieranych informacji poprzez zamianę ustawień
  w przeglądarce.

§ 4 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminach podczas rejestracji w sklepie internetowym danych osobowych niezbędnych do założenia konta, zamówienia bądź przesłania informacji handlowej powoduje odmowę wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uprzednia zgoda Użytkownika. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli Informacyjnej.

§ 5 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych
  w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: rodo@aio.com.pl lub albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i nie dłużej niż okresy wymagane przez przepisy szczególne jeśli dotyczą.

§6 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki cookies są to nieduże dane informatyczne (pliki tekstowe), wysyłane przez serwer WWW,
  a następnie zapisywane na komputerze użytkownika, najczęściej na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczyt informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który
  je wygenerował. Ciasteczka stosuje się zazwyczaj w przypadku statystyki odwiedzin, w tym monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, sond, stron mających możliwość logowania, reklam. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to
  pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze
  strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Nie jest wymagana zgoda użytkownika na instalacje takich ciasteczek, które nie wkraczają w sferę prywatności użytkownika np. mających na celu zapamiętanie wybranego przez niego języka strony czy używanych do celów analitycznych, np. w celu liczenia ilości użytkowników odwiedzających daną stronę internetową. Administrator może wykorzystywać zatem Cookies własne
  w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w celu uwierzytelniania użytkownika
  w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, w celu realizacji procesów niezbędnych
  dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w celu analiz oraz audytu oglądalności,
 4. Zainstalowanie pozostałych rodzajów cookies (chociażby takich, które pozwalają wyświetlać zindywidualizowane reklamy) oraz innych identyfikatorów wymaga zgody użytkownika, która wyrażana jest za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej zgodnie z zasadami ustanowionymi przez udostępniającego przeglądarkę. Wybór przeglądarki należy do Użytkownika.
 5. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności w zakresie umożliwienia dokonania Użytkownikowi płatności oraz stosowania narzędzi analitycznych.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu stosowania technologii Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), która pomaga firmom
  i właścicielom witryn analizować ruch na ich witrynach i w aplikacjach. Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach. Dostępność
  do tego narzędzi jest uzależniona od wyboru ustawień przeglądarki przez Użytkownika.
 7. Większość przeglądarek standardowo już akceptuje pliki cookie. Zgodnie z ustawieniami serwisu aio.com.pl i sklep.aio.com.pl pliki cookies są przetwarzane w minimalnej ilości wymaganej dla funkcjonowania serwisu na poziomie podstawowym, wszelkie zwiększenie ilości przetwarzanych cookies jaki i ich całkowite zablokowanie jest możliwe po zmianie przez Użytkownika ustawień w przeglądarce. W ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. (Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.) Jeżeli pliki cookie zostaną całkowicie dezaktywowane, istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy kojarzyć danych zapisanych w naszych plikach cookie z jego danymi osobowymi.
 8. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 9. Nasza strona i sklep internetowy używa plików cookies stron trzecich wskazanych powyżej. Aby uzyskać więcej informacji lub zablokować te cookies, proszę zapoznać się z rozdziałem na temat plików cookies w witrynach osób trzecich, wymienionych poniżej. Źródło Nazwa cookie

Źródło Nazwa cookie Typ cookie
Polityka cookie

Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmz Techniczny support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Poniżej można wyrazić zgodę na korzystanie z zewnętrznych plików cookie służących do profilowania w celach marketingowych zainstalowanych za pośrednictwem naszych stron
  i serwisów, lub zobaczyć wcześniej dokonany wybór, które można dowolnie zmieniać w każdej chwili.

Źródło Nazwa cookie Typ cookie
Polityka cookie Microsoft

Microsoft microsoft.com Profilowanie http://choice.microsoft.com/it-IT/opt-out
Administrator danych Alfa i Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wadliwe działanie witryn stron trzecich wymienionych na tej stronie.

 1. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
  a. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
  b. Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 9 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych
  na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
  c. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/.
 2. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy kojarzyć danych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora – Alfa i Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Jesteśmy dystrybutorem: