Vademecum BHP

Rozporządzenie UE 2016_425

Środek Ochrony Indywidualnej (definicja):

„Środek ochrony indywidualnej jest to urządzenie lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie„

Dyrektywa 89/686/EWG jest podstawową częścią europejskiego systemu prawnego dotyczącego Środków Ochrony Indywidualnej (w skrócie ŚOI) w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowników w miejscu pracy. Nadrzędnym celem w/w dyrektywy jest zapewnienie swobodnego przepływu ŚOI na rynku europejskim oraz zdefiniowanie podstawowych i kluczowych wymagań, jakie muszą one spełniać w procesie produkcji oraz przed ich wprowadzeniem na rynek. Dyrektywa 89/686/EWG traci moc prawną z dniem 21.04.2018.

W związku z rozwojem technologii, zmian w procesach produkcyjnych, optymalizacji oraz łańcuchem dostaw dyrektywa 89/686/EWG została zastąpiona Rozporządzeniem UE 2016/425 o ŚOI. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 31.03.2016r. Uwzględnia ono zmiany, jakie zaszły w innych Dyrektywach UE w ciągu ostatnich lat oraz wdraża Dyrektywę 89/686/EWG ze zmianami, jako Rozporządzenie UE 2016/425. Rozporządzenie UE 2016/425 jest wiążącym aktem prawnym i musi zostać zastosowane w całości we wszystkich krajach członkowskich UE.

Najważniejsze daty:

31.03.2016 Opublikowanie rozporządzenia ŚOI (UE) 2016/425
21.04.2018 Zakończenie okresu przygotowawczego, Dyrektywa 89/686/EWG traci moc prawną. Deklaracje zgodności WE oraz decyzje o ich zatwierdzeniu wydawane na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21.04.2023, chyba że ich ważność wygasa wcześniej.
21.04.2019 Wszystkie ŚOI muszą być zgodne z wytycznymi rozporządzenia UE 2016/425
21.04.2023 Zakończenie okresu przejściowego, na rynku powinny być dostępne wyłącznie ŚOI spełniające wymagania rozporządzenia UE 2016/425

 

Wszystkie podmioty zaangażowane we wprowadzenie ŚOI na rynek mają obowiązek podjęcia niezbędnych środków zapewniających, by wszystkie produkty spełniały standardowe wymagania oraz były w pełni zgodne z nowym Rozporządzeniem.

Obowiązki producentów ŚOI:

  1. Dostarczenie unijnej deklaracji zgodności lub łącza internetowego, z którego taki dokument można uzyskać.
  2. Dostarczenie wyczerpującej dokumentacji technicznej dla oferowanych produktów.
  3. Dostarczyć szczegółową, jasną, zrozumiałą, czytelną i przystępną instrukcję oraz informacje w języku zrozumiałym dla użytkowników końcowych.
  4. Wdrożenie wewnętrznej kontroli produkcji zapewniającej zgodność z Rozporządzeniem.

Obowiązku importerów i dystrybutorów ŚOI:

  1. Upewnienie się, iż producent wprowadzanych na rynek ŚOI przeprowadził odpowiednie procedury oceny zgodności.
  2. Upewnienie się, iż producent przygotował wszelką dokumentację techniczną (karta produktu, deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania).
  3. Przechowywać przez 10 lat od wprowadzenia ŚOI na rynek kopię deklaracji zgodności do dyspozycji organów nadzoru.

Klienci (użytkownicy końcowi) powinni poprosić swojego dostawcę ŚOI o okazanie deklaracji zgodności wskazujących właściwą certyfikację dostarczanych ŚOI. Nie powinno dopuszczać się do użytku ŚOI niespełniających warunków Rozporządzenia UE 2016/425 (po zakończeniu okresu przejściowego) lub Dyrektywy 89/686/EWG (przed zakończeniem okresu przejściowego).

Pełna treść rozporządzenia w linku poniżej:

Rozporządzenie WE 425_2016

Jesteśmy
dystrybutorem: