Vademecum BHP

Rozporządzenie nr 1935/2004

Rozporządzenie nr 1935/2004

Rozporządzenie z dn. 27.10.2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. L338/4 z 2004 r.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczy stosowania wyrobów i materiałów przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością. Na mocy rozporządzenia wspomniane materiały i wyroby muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych. Oprócz tego dyrektywa odnosi się do maszyn, urządzeń, mebli i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dokument powinien towarzyszyć wyrobom przeznaczonym do kontaktu z żywnością znajdującym się na etapie sprzedaży hurtowej. Rozporządzenie stosuje się wobec środków ochrony osobistej wobec zakładów i firm produkcyjnych i przetwórstwa spożywczego.

Całą treść rozporządzenia znajdziesz klikając w link poniżej:

Rozporządzenie WE 1935_2004

Jesteśmy
dystrybutorem: