Vademecum BHP

Rozporządzenie REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) oznacza Rejestrację, Ocenę i Autoryzację Chemikaliów. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) w Helsinkach. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 dotyczy chemikaliów produkowanych lub importowanych na terytorium UE w ilości, co najmniej 1 tony rocznie. Poprzez REACH dotychczasowe prawo o substancjach chemicznych zostało ujednolicone i uproszczone. W obrębie działania ustawy, do obrotu mogą być wprowadzone jedynie uprzednio zarejestrowane substancje chemiczne. Każdy producent lub importer, wprowadzający substancje chemiczne do obrotu na rynku UE musi posiadać swój własny numer rejestracyjny. Celem całego systemu jest stworzenie nowej europejskiej polityki dotyczącej substancji chemicznych w krajach UE. Każdy producent lub importer musi przedłożyć dla substancji niebezpiecznych aktualną kartę charakterystyki, zawierającą dokładne informacje, które ze środków ochrony indywidualnej oferują odpowiednią ochronę przed danym środkiem chemicznym. Szczególna cechą systemu REACH jest rozbudowa komunikacji w łańcuchu dostawców. Użytkownicy substancji chemicznych otrzymają dodatkowe zadania i obowiązki. Zobowiązani są oni dostarczyć producentom lub importerom chemikaliów informacje o dokładnym wykorzystaniu dostaw, w celu zalecenia odpowiednich środków ograniczających zagrożenie. Użytkownik ma obowiązek zastosowania odpowiednich środków ograniczających zagrożenie. Odnosi się to również do wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, a tym samym w środki ochrony rąk. Zdefiniowanie rodzaju i typu rękawic ochronnych w kartach charakterystyk jest dopuszczalne i dla ochrony użytkownika celowe. Zgodnie z rozporządzeniem REACH, karty charakterystyk powinny zawierać wszystkie niezbędne dla użytkowników informacje, konieczne do bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. REACH zapewnia, zatem lepszą ochronę użytkowników. Producenci rękawic oferują badania odporności chemicznej swoich produktów z określonymi substancjami chemicznymi. Na tej podstawie zostają sformułowane zalecenia stosowania rękawic ochronnych. Producenci wykorzystują te informacje w swoich kartach charakterystyk, przez co użytkownik końcowy już na pierwszy rzut oka ma możliwość uzyskania odpowiednio dobranej ochrony rąk do kontaktu z substancją niebezpieczną. Ma to szczególne znaczenie w kontakcie z mieszaninami substancji chemicznych i zwiększa znacznie bezpieczeństwo w firmie.

Pełna treść rozporządzenia REACH w linku poniżej:

Rozporządzenie _REACH

Jesteśmy
dystrybutorem: