Vademecum BHP

EN1149

Strefy zagrożone wybuchem (ATEX) lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia wyładowań elektrostatycznych.

Norma określa wymagania i metody testów materiałów używanych podczas produkcji odzieży ochronnej o właściwościach rozpraszających ładunki statyczne w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych. Nie jest to norma dedykowana dla rękawic ochronnych.

 

EN1149-1:2006 Definiuje metodę pomiaru rezystancji powierzchniowej (wzdłuż powierzchni) testowanego materiału między dwoma elektrodami o napięciu 100±5V.
EN1149-2:1997 Definiuje metodę pomiaru rezystancji pionowej testowanego materiału między dwoma elektrodami o napięciu 100±5V.
EN1149-3:2004 Definiuje metodę pomiaru czasu połowicznego zaniku ładunku T50(s) jaki musi upłynąć do zaniku 50% ładunku, który znalazł się na testowanym materiale po przyłożeniu do niego elektrody.
EN1149-5:2007 Definiuje kryteria jakie należy spełnić aby uznać rękawice za antystatyczne.

Rezystancja powierzchniowa < 2,5×109Ω lub oporność powierzchniowa < 5×1010Ω

czas połowicznego zaniku ładunku T50 < 4 s

Rezystancja pionowa – nie zdefiniowano wymagań

 

 

EN 16350 – rękawice do stref zagrożonych wybuchem (ATEX)

Wymagania normy EN1149 nie zawsze są odpowiednie do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Standard EN16350 zapewnia dodatkowe wymagania dla rękawic ochronnych, które są noszone w środowisku atmosfery wybuchowej. Określa metody badań i wymagania, oznakowania i informacji o rękawicach antystatycznych, aby zminimalizować ryzyko wybuchu na jak najniższym poziomie. Norma nie określa ujednoliconego piktogramu. Każdy producent ma prawo stosowania „swojego” oznakowania.

Antystatyczne rękawice rozpraszające typu A przeznaczone są do stosowania w atmosferze:

Temperatura powietrza 23 ± 2 oC, wilgotność względna 25% ± 4%
Rezystencja skośna powinna wynosić <1,0 x 108Ω.

Antystatyczne rękawice rozpraszające typu B przeznaczone są do stosowania w atmosferze:

Temperatura powietrza 23 ± 2 oC, wilgotność względna 50% ± 4%
Rezystencja skośna powinna wynosić <1,0 x 108Ω.

Należy pamiętać, iż dla wielu materiałów właściwości elektrostatyczne zmieniają się w zależności od zawartości wilgoci, próbki powinny być przygotowane przez co najmniej 24 godziny przed badaniem. Wraz ze spadkiem zawartości wilgoci materiału podwyższa się odporność przewodowa materiału. Wraz ze wzrostem zawartości wilgoci materiału zmniejsza się odporność przewodowa materiału.

 

Jesteśmy dystrybutorem: