Vademecum BHP

EN 1149

Strefy zagrożone wybuchem (ATEX) lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia wyładowań elektrostatycznych.

Norma określa wymagania i metody testów materiałów używanych podczas produkcji odzieży ochronnej o właściwościach rozpraszających ładunki statyczne w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych. Nie jest to norma dedykowana dla rękawic ochronnych.

EN1149-1:2

006

Definiuje metodę pomiaru rezystancji powierzchniowej (wzdłuż powierzchni) testowanego materiału między dwoma elektrodami o napięciu 100±5V.
EN1149-2:1997 Definiuje metodę pomiaru rezystancji pionowej testowanego materiału między dwoma elektrodami o napięciu 100±5V.
EN1149-3:2004 Definiuje metodę pomiaru czasu połowicznego zaniku ładunku T50(s) jaki musi upłynąć do zaniku 50% ładunku, który znalazł się na testowanym materiale po przyłożeniu do niego elektrody.
EN1149-5:2007 Definiuje kryteria jakie należy spełnić aby uznać rękawice za antystatyczne.

Rezystancja powierzchniowa < 2,5×109Ω lub oporność powierzchniowa < 5×1010Ω

czas połowicznego zaniku ładunku T50 < 4 s

Rezystancja pionowa – nie zdefiniowano wymagań

Jesteśmy
dystrybutorem: