Rozporządzenie UE 2016_425

Rozporządzenie UE 2016_425

Środek Ochrony Indywidualnej (definicja):

„Środek ochrony indywidualnej jest to urządzenie lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie„

Dyrektywa 89/686/EWG jest podstawową częścią europejskiego systemu prawnego dotyczącego Środków Ochrony Indywidualnej (w skrócie ŚOI) w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowników w miejscu pracy. Nadrzędnym celem w/w dyrektywy jest zapewnienie swobodnego przepływu ŚOI na rynku europejskim oraz zdefiniowanie podstawowych i kluczowych wymagań, jakie muszą one spełniać w procesie produkcji oraz przed ich wprowadzeniem na rynek. Dyrektywa 89/686/EWG traci moc prawną z dniem 21.04.2018.

W związku z rozwojem technologii, zmian w procesach produkcyjnych, optymalizacji oraz łańcuchem dostaw dyrektywa 89/686/EWG została zastąpiona Rozporządzeniem UE 2016/425 o ŚOI. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 31.03.2016r. Uwzględnia ono zmiany, jakie zaszły w innych Dyrektywach UE w ciągu ostatnich lat oraz wdraża Dyrektywę 89/686/EWG ze zmianami, jako Rozporządzenie UE 2016/425. Rozporządzenie UE 2016/425 jest wiążącym aktem prawnym i musi zostać zastosowane w całości we wszystkich krajach członkowskich UE.

Najważniejsze daty:

31.03.2016 Opublikowanie rozporządzenia ŚOI (UE) 2016/425
21.04.2018 Zakończenie okresu przygotowawczego, Dyrektywa 89/686/EWG traci moc prawną. Deklaracje zgodności WE oraz decyzje o ich zatwierdzeniu wydawane na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21.04.2023, chyba że ich ważność wygasa wcześniej.
21.04.2019 Wszystkie ŚOI muszą być zgodne z wytycznymi rozporządzenia UE 2016/425
21.04.2023 Zakończenie okresu przejściowego, na rynku powinny być dostępne wyłącznie ŚOI spełniające wymagania rozporządzenia UE 2016/425

 

Wszystkie podmioty zaangażowane we wprowadzenie ŚOI na rynek mają obowiązek podjęcia niezbędnych środków zapewniających, by wszystkie produkty spełniały standardowe wymagania oraz były w pełni zgodne z nowym Rozporządzeniem.

Obowiązki producentów ŚOI:

  1. Dostarczenie unijnej deklaracji zgodności lub łącza internetowego, z którego taki dokument można uzyskać.
  2. Dostarczenie wyczerpującej dokumentacji technicznej dla oferowanych produktów.
  3. Dostarczyć szczegółową, jasną, zrozumiałą, czytelną i przystępną instrukcję oraz informacje w języku zrozumiałym dla użytkowników końcowych.
  4. Wdrożenie wewnętrznej kontroli produkcji zapewniającej zgodność z Rozporządzeniem.

Obowiązku importerów i dystrybutorów ŚOI:

  1. Upewnienie się, iż producent wprowadzanych na rynek ŚOI przeprowadził odpowiednie procedury oceny zgodności.
  2. Upewnienie się, iż producent przygotował wszelką dokumentację techniczną (karta produktu, deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania).
  3. Przechowywać przez 10 lat od wprowadzenia ŚOI na rynek kopię deklaracji zgodności do dyspozycji organów nadzoru.

Klienci (użytkownicy końcowi) powinni poprosić swojego dostawcę ŚOI o okazanie deklaracji zgodności wskazujących właściwą certyfikację dostarczanych ŚOI. Nie powinno dopuszczać się do użytku ŚOI niespełniających warunków Rozporządzenia UE 2016/425 (po zakończeniu okresu przejściowego) lub Dyrektywy 89/686/EWG (przed zakończeniem okresu przejściowego).

Pełna treść rozporządzenia w linku poniżej:

Rozporządzenie WE 425_2016

Rozporządzenie nr 1935/2004

Rozporządzenie z dn. 27.10.2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. L338/4 z 2004 r.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczy stosowania wyrobów i materiałów przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością. Na mocy rozporządzenia wspomniane materiały i wyroby muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych. Oprócz tego dyrektywa odnosi się do maszyn, urządzeń, mebli i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dokument powinien towarzyszyć wyrobom przeznaczonym do kontaktu z żywnością znajdującym się na etapie sprzedaży hurtowej. Rozporządzenie stosuje się wobec środków ochrony osobistej wobec zakładów i firm produkcyjnych i przetwórstwa spożywczego.

Całą treść rozporządzenia znajdziesz klikając w link poniżej:

Rozporządzenie WE 1935_2004

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) oznacza Rejestrację, Ocenę i Autoryzację Chemikaliów. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) w Helsinkach. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 dotyczy chemikaliów produkowanych lub importowanych na terytorium UE w ilości, co najmniej 1 tony rocznie. Poprzez REACH dotychczasowe prawo o substancjach chemicznych zostało ujednolicone i uproszczone. W obrębie działania ustawy, do obrotu mogą być wprowadzone jedynie uprzednio zarejestrowane substancje chemiczne. Każdy producent lub importer, wprowadzający substancje chemiczne do obrotu na rynku UE musi posiadać swój własny numer rejestracyjny. Celem całego systemu jest stworzenie nowej europejskiej polityki dotyczącej substancji chemicznych w krajach UE. Każdy producent lub importer musi przedłożyć dla substancji niebezpiecznych aktualną kartę charakterystyki, zawierającą dokładne informacje, które ze środków ochrony indywidualnej oferują odpowiednią ochronę przed danym środkiem chemicznym. Szczególna cechą systemu REACH jest rozbudowa komunikacji w łańcuchu dostawców. Użytkownicy substancji chemicznych otrzymają dodatkowe zadania i obowiązki. Zobowiązani są oni dostarczyć producentom lub importerom chemikaliów informacje o dokładnym wykorzystaniu dostaw, w celu zalecenia odpowiednich środków ograniczających zagrożenie. Użytkownik ma obowiązek zastosowania odpowiednich środków ograniczających zagrożenie. Odnosi się to również do wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, a tym samym w środki ochrony rąk. Zdefiniowanie rodzaju i typu rękawic ochronnych w kartach charakterystyk jest dopuszczalne i dla ochrony użytkownika celowe. Zgodnie z rozporządzeniem REACH, karty charakterystyk powinny zawierać wszystkie niezbędne dla użytkowników informacje, konieczne do bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. REACH zapewnia, zatem lepszą ochronę użytkowników. Producenci rękawic oferują badania odporności chemicznej swoich produktów z określonymi substancjami chemicznymi. Na tej podstawie zostają sformułowane zalecenia stosowania rękawic ochronnych. Producenci wykorzystują te informacje w swoich kartach charakterystyk, przez co użytkownik końcowy już na pierwszy rzut oka ma możliwość uzyskania odpowiednio dobranej ochrony rąk do kontaktu z substancją niebezpieczną. Ma to szczególne znaczenie w kontakcie z mieszaninami substancji chemicznych i zwiększa znacznie bezpieczeństwo w firmie.

Pełna treść rozporządzenia REACH w linku poniżej:

Rozporządzenie _REACH

Jesteśmy dystrybutorem: